OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO).

Poniżej zamieszczone informacje pozwolą na wskazanie sposobu przetwarzania
przez nas Państwa danych.

Jak przetwarzamy Państwa dane?
1) Zakres danych: Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. ofert, dane dot. Państwa aktywności na naszej stronie internetowej (to co wyświetlane, klikane), a jeśli są Państwo naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Państwa temat (w tym dane wrażliwe – jeśli są niezbędne do prowadzenia sprawy).
2) Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Tąkiel, os. Mieszka I 29/11, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
NIP 5981232361, REGON: 210419104.
3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
a) przetwarzamy dane w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy na Państwa żądanie (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
b) przetwarzamy dane w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) przetwarzamy dane w celu prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
d) przetwarzamy dane w celu realizacji Państwa praw, aktualizacji Państwa danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) przetwarzamy dane w celu oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (np. rzeczoznawców, doradców podatkowo/finansowych), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb za pomocą profilowania, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przetwarzamy dane w związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym pod kątem Państwa potrzeb i zainteresowań, tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegających na zestawianiu Państwa danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Kancelarię Radcy Prawnego Izabela Tąkiel, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Państwu ofert odpowiadających Państwa profilowi.
Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Państwa oferta nie odpowiada Państwa potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, prosimy o skontaktowanie się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4) Odbiorcy danych: Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług rachunkowych i finansowych, audytorzy, biegli rzeczoznawcy itp.
5) Okres przechowywania: Państwa dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Państwa oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów, w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu przewidzianego odpowiednimi przepisami prawa w związku z okresem przedawnienia możliwych roszczeń. Państwa dane osobowe, zgromadzone w związku z zleconym nam do prowadzenia postępowaniem w ramach wykonywanego przez radcę prawnego zawodu, będą gromadzone przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniej korespondencji z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
6) Pouczenie o prawach: Z uwagi na tajemnicę zawodową, którą objęty jest zawód radcy prawnego niektóre Państwa prawa podlegać mogą ograniczeniu lub wyłączeniu. Zgodnie z treścią art. 5a ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2193). Ograniczenia te mają na celu zapobieganie naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych oraz ochronę osób, której dane dotyczą lub praw i wolności innych osób (art. 23 ust. 1 lit. g, lit. i RODO) Co do zasady mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie powyższego żądania w formie wiadomości email na adres takiel@kancelaria-takiel.pl lub w tradycyjny sposób listem na adres Kancelarii. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mogą Państwo zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: takiel@kancelaria-takiel.pl
7) Prawo do wniesienia sprzeciwu: Co do zasady, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Informujemy jednak, że na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2193), powyższe uprawnienie może być wyłączone lub ograniczone.
8) Prawo do skargi: Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Źródło pochodzenia danych: Dane udostępnianie przez Państwa, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratora (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.